Voorwaarden

Algemene informatie
De prijzen van de diverse reizen en arrangementen vindt u in de aparte prijzenbijlage. De prijzen zijn in Euro's (€) tenzij anders wordt vermeld. In de prijslijsten staat precies aangegeven wat bij de prijs is inbegrepen. Extra's en toeslagen worden apart vermeld. De prijzen zijn per persoon of per week/aantal dagen aangegeven. Alle prijzen zijn onder voorbehoud. De gepubliceerde tarieven zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden die bekend waren ten tijde van het publiceren van de prijslijsten. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhogingen van derden, koerswijzigingen of brandstoftoeslagen op de vlieg- of veerboottarieven. Als de reisduur in dagen is vermeld, tellen de dag van vertrek en de dag van thuiskomst als hele dagen mee.
 
Hoe kunt U reserveren?
U kunt telefonisch, per E-mail, fax of brief of tijdens een bezoek aan ons kantoor uw reis boeken. Hierbij geeft u alle benodigde gegevens over uzelf en eventuele medereizigers aan ons door. Wij sturen u daarna een bevestiging/factuur met alle gegevens van uw reis.
 
Reserveringskosten
Als u een reis uit ons eigen programma of een arrangement uit andere programma's (bijvoorbeeld brochures van buitenlandse verhuurorganisaties) of een verblijf in een hotel bij ons boekt, betaalt u € 25 per boeking aan reserveringskosten. Voor sommige extra diensten brengen wij u een kleine aanvullende toeslag in rekening. Sommige vervoersmaatschappijen en verhuurorganisaties vragen reserveringskosten en deze worden aan u doorberekend. Voor boekingen van vliegtickets vragen wij een vergoeding van € 25 per ticket.
 
Last minute boekingen
Last Minute boekingen (vanaf 13 dagen voor vertrek) worden in behandeling genomen indien dit door ons technisch uitvoerbaar wordt geacht en indien u de reissom telefonisch per internet bankieren of contant voldoet. Voor alle Last Minute boekingen betaalt u, naast de normale reserveringskosten, een Last Minute toeslag van € 15 per boeking.
 
Wijzigingen door de reiziger
Tot 28 dagen voor de dag van vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht. Dit onder voorwaarde dat de nieuwe reissom tijdig wordt voldaan. De wijzigingskosten bedragen € 30 per boeking.
 
Betalingsvoorwaarden
Zodra u onze bevestiging/factuur heeft ontvangen, dient u per omgaande de aanbetaling op onze bankrekening te storten. De hoogte van de aanbetaling hangt van het arrangement af en bedraagt in principe:
- bij een verblijf in een bungalow/appartement/hotel/pension zonder vervoersarrangement 30% van de
  totale reissom
- bij alle andere arrangementen 15% van de totale reissom.
De resterende reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek te zijn bijgeboekt op onze bankrekening. Bij boekingen binnen 6 weken voor de dag van vertrek dient de gehele reissom terstond te worden voldaan. Voor een aantal van onze arrangementen en bij reserveringen bij buitenlandse verhuurorganisaties gelden andere betalingsvoorwaarden. Deze worden duidelijk op de bevestiging/factuur vermeld. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor, na sommatie, de reis te annuleren. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de annuleringsgelden (zie hoofdstuk Annuleringen). Let op!! Tegenwoordig hanteren de luchtvaart- en veerbootmaatschappijen speciale betalings/ticketing voorwaarden waarbij de volledige betaling bij de boeking voldaan moet worden.
 
Annulering door de reiziger
Mocht u door omstandigheden de reis moeten annuleren dan zullen wij op basis van onderstaande tabel een bedrag in rekening brengen, naast de verschuldigde reserveringskosten. Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen. Bij een aantal van onze arrangementen gelden andere annuleringsvoorwaarden. Dit wordt duidelijk bij de bestemmingen in kwestie aangegeven. Tevens hanteert een aantal buitenlandse verhuurorganisaties afwijkende annuleringsvoorwaarden. Deze staan in de brochures in kwestie vermeld.
Annuleringsvoorwaarden:
- bij annulering t/m 42 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling
- bij annulering van 42 t/m 28 dagen voor de dag van vertrek: 35% van de reissom
- bij annulering van 28 t/m 21 dagen voor de dag van vertrek:  40% van de reissom  
- bij annulering van 21 t/m 14 dagen voor de dag van vertrek:  50% van de reissom
- bij annulering van 14 t/m  5 dagen voor de dag van vertrek:   75% van de reissom
- bij annulering van  vanaf de 5e dag tot de vertrekdag:  90% van de reissom
- bij annulering op de dag van vertrek of later: 100% van de reissom
Wij maken u erop attent dat een annuleringsverzekering u voor de bovenstaande kosten schadeloos stelt, indien de reden van de annulering onder de condities van de verzekering valt. Vergeet niet tijdig (binnen 1 week na boekingsdatum) uw annuleringsverzekering bij ons af te sluiten! Dit geldt ook voor onze Belgische klanten, die bij ons een dergelijke verzekering kunnen afsluiten. U kunt ook bij ons terecht voor een reisverzekering.
 
Annulering door de reisorganistatie
Wij hebben het recht om een reis te annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal dat in de brochure is vermeld. Dit geldt vooral voor een aantal van onze speciale expedities. Als wij u binnen de termijn, die bij de reis in kwestie is vermeld, schriftelijk op de hoogte stellen dat de reis niet doorgaat, heeft u geen recht op schadeloosstelling. De geheel of gedeeltelijk betaalde reissom wordt binnen twee weken na het versturen van het bovengenoemde bericht gerestitueerd.
 
Reisbescheiden
De reisbescheiden worden, indien mogelijk, ongeveer 10 dagen voor vertrek toegezonden. Als u eerder uit Nederland/België vertrekt, laat ons dit bij de boeking weten i.v.m. tijdige verzending van uw reisbescheiden. Helaas kunnen wij geen reispapieren toesturen voordat de gehele betaling bij ons binnen is.
 
ALGEMENE REISVOORWAARDEN
 
Brochures uitgegeven door de “Vluchtende” Visser
Het aanbod in onze brochures en website is vrijblijvend en kan zonodig worden herroepen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten en/of vergissingen in de programma's. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foto's, brochures en ander informatiemateriaal dat door derden is uitgegeven.
 
Prijzen
De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op tarieven, heffingen, geldkoersen en belastingen zoals ons bekend waren op het moment dat onze prijslijsten werden gepubliceerd. Nadat de volledige reissom, 6 weken voor vertrek, is voldaan, zullen wij in principe de prijzen niet wijzigen. Wij hebben echter het recht om tot 20 dagen voor het begin van de reis de prijzen te verhogen in verband met een extreme wijziging in wisselkoersen of extreme verhogingen van vervoerskosten, belastingen en heffingen. Wij zullen u mededelen op welke manier deze prijsverhoging tot stand is gekomen. Als wij de prijzen tussentijds verhogen, heeft u het recht om de reis te annuleren. Dit moet uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van onze mededeling gebeuren. U heeft dan recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.
 
In-de-plaatsstelling
De reiziger kan zich laten vervangen door een andere persoon mits dit verzoek tijdig voor het begin van de reis wordt ingediend. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
A. De plaatsvervanger moet voldoen aan de voorwaarden van de reis in kwestie.
B. Het verzoek moet uiterlijk 7 dagen voor vertrek worden ingediend of in ieder geval zo tijdig dat alle benodigde
    handelingen/formaliteiten kunnen worden verricht.
C. De voorwaarden, die de dienstverleners binnen het programma hanteren, laten een -in-de plaatsstelling toe.
D. De eventueel resterende reissom, vermeerderd met de wijzigingskosten ad. € 30 plus eventuele extra
    communicatiekosten én eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging, moet voor vertrek bij ons
    binnen zijn.
 
Informatie
Bij vertrek dient u in het bezit te zijn van de volgende documenten: een geldig en niet verlopen paspoort of (waar toegestaan) een toeristenkaart, eventuele vereiste visa, bewijzen van vaccinaties en inentingen, rijbewijs en groene kaart. U dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en ruim op tijd voor vertrek te controleren dat de eerder verstrekte informatie intussen niet gewijzigd is. Als u de reis niet (geheel) kunt maken vanwege het ontbreken van één of meerdere van de bovengenoemde documenten bent u verantwoordelijk voor de gevolgen.
 
Wijzigingen door de reisorganisatie
Wij hebben het recht om de reisovereenkomst, vanwege belangrijke omstandigheden, te wijzigen. Binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden moeten wij u een alternatief aanbod voorleggen. Als u het met het alternatief niet eens bent kunt u de reis kosteloos annuleren. Dit moet dan binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging gebeuren. Als wij bemerken dat één of meerdere onderdelen van de reis niet uitvoerbaar zijn, nadat u bent vertrokken, zullen wij voor passende alternatieven zorgen met het oog op de voortzetting van de reis. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen wij voor een gelijkwaardig vervoermiddel zorgen dat u naar de plaats van vertrek terugbrengt. Als een wijziging ons kan worden toegerekend en als u door deze wijziging schade lijdt, zijn wij verplicht om de schade te vergoeden. Als een wijziging u kan worden toegerekend komen de kosten van een eventuele schade voor uw rekening. Wij zijn verplicht om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de vertrektijden. Deze verplichting geldt niet voor de terugreis als uw verblijfplaats bij ons niet bekend is.
 
Onze verantwoordelijkheid
Onze verantwoordelijkheid is om de reis op een zo goed mogelijke manier uit te voeren inclusief de diensten van de door ons ingeschakelde dienstverleners. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van een reisovereenkomst als de tekortkomingen niet aan onze schuld te wijten zijn. Als u tijdens de reis in moeilijkheden raakt, zijn wij verplicht om u zoveel mogelijk te helpen. De eventuele kosten zijn voor onze rekening als de tekortkomingen aan onze schuld te wijten zijn. Als de problemen aan u te wijten zijn, zijn de kosten van de eerder genoemde hulp voor uw rekening. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, die het gevolg is van het niet goed uitvoeren van de reis, als de tekortkomingen in de uitvoering aan u toe te schrijven zijn. Als wij, tegenover u, aansprakelijk zijn voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
 
Verplichting van de reiziger
U bent verplicht om alle aanwijzingen van ons na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. Een reiziger die zodanig last of hinder oplevert dat de goede uitvoering van de reis in gevaar komt, kan door de reisorganisatie van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle kosten die hier een gevolg van zijn komen voor rekening van de reiziger. Als de reiziger geen verwijt ter zake de uitsluiting treft, kan de volledige reissom of een gedeelte ervan worden terugbetaald. U bent verplicht om zo spoedig mogelijk (bij voorkeur schriftelijk) elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst ter plaatse te melden aan de dienstverlener in kwestie.
 
Klachten
Ondanks al onze voorbereidingen en zorg is het mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet met spoed (binnen 48 uur) bij de dienstverlener ter plaatse worden ingediend, liefst schriftelijk. Als u dit nalaat, heeft u in principe geen recht op “schadevergoeding” in welke vorm dan ook. Logischerwijs kan een klacht veel gemakkelijker door de dienstverlener ter plaatse worden behandeld dan na uw thuiskomst! Als de klacht ter plaatse niet bevredigend kan worden opgelost, kan deze binnen één maand na terugkomst in Nederland/België schriftelijk bij onze klantenserviceafdeling worden ingediend. Klachten die later binnenkomen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Als het een klacht betreft, die wij naar het buitenland moeten doorsturen, is het van groot belang dat u, naast de Nederlandse brief, ook een vertaling in het Engels, Duits of Frans meestuurt. Dit bespoedigt de klachtenbehandeling aanzienlijk.